Bly

1 skal 2
2 skal 8
3 skal 18
4 skal 32
5 skal 18
6 skal 4
7 skal  
Navn på Engelsk
Lead
Navn på Tysk
Blei
Navn på Fransk
Plomb
Navn
Bly
Symbol
Pb
Atomnummer
82
Atommasse
207,2
Smeltepunkt
327,5°C
Kogepunkt
1740°C
Massefylde
11,3 g/cm3
Elektronnegativitet
1,6
Oxidationstrin
+2, +4
Isotopmasseområde
180 - 220
Klassifikation
Metal
 

Opdagelse
Bly er et af de syv 'oldtidsmetaller', de seks andre er: jern, tin, kobber, kviksølv, sølv og guld. Hvem, som først opdagede bly, vides ikke, men grundstoffet er et af de ældst kendte. I Bibelen (Jobs Bog kap.19, vers 23-25) omtales en blyplade, hvorpå der kan skrives med en jerngriffel. Alkymisterne troede, at bly var det ældste af alle metaller. Romerne var de første, som brugte bly i vandrør. Rørene blev fremstillet af pladestrimler, som man så bøjede. Kalkaflejringer i rørene har mindsket risikoen for blyforgiftning, men man mener dog, at blyforgiftning var ret almindelig hos mange romere på den tid, hvilket måske især skyldes, at man også fremstillede køkkenred- skaber og drikkekar af bly. Den romerske forfatter og embedsmand Plinius den Ældre skelnede i sit store berømte værk 'Naturhistorien' mellem sort og hvidt bly. Sidstnævnte viste sig dog at være tin. Plinius omtaler også blymønje. Ved Vesuvs udbrud i år 79 e.Kr. deltog Plinius heltemodigt i redningsarbejdet, hvorunder han omkom.

Navn
Det latinske navn for bly er plumbum. På græsk kaldte man bly for molybdos, men det var det latinske navn, som slog igennem, hvilket bl.a. ses af symbolet, Pb. Navnet plumbum genfindes i ordet 'plombe'; tandfyldninger blev tidligere fremstillet af bly. På engelsk betyder ordet 'plumber' blikkenslager, og en sådan har jo altid brugt bly i sit arbejde.

Egenskaber
Bly er et blå-hvidt, blødt metal, som let lader sig valse til plader og folier med tykkelser helt ned til 0,01 mm. Det er en ikke særlig god leder for el og varme. Bly ridser papir med en mørk streg, og blev derfor tidligere brugt til at skrive med (blyant). Bly angribes ikke synderligt i luft, idet det hurtigt beskyttes af en tynd hinde af varierende sammensætning. En nyskåret snitflade i bly har et metallisk glinsende udseende. Bly står i 4.hovedgruppe i Det Periodiske System.

Forekomst
Bly findes frit i naturen, men langt hyppigere i en række mineraler såsom galena (også kaldet blyglans), som er en kemisk forbindelse mellem bly og svovl (blysulfid), PbS. Andre blymineraler er cerussit (hvid blymalm) og pyromorphit, hvor det førstnævnte er blycarbonat, PbCO3 og det sidstnævnte en bly-phosphor-oxygen-chlorforbindelse med den kemiske formel Pb5(PO4)3Cl.

Udvinding
Af galena udvindes bly ved opvarmning i luft (ristning) med efterfølgende reduktion af det dannede blyoxid med glødende kul. Processerne er:

2PbS + 3O
2 —> 2PbO + 2SO2 og PbO + C —> Pb + CO

Anvendelse
De første bogtryktyper, som den tyske opfinder J. Gutenberg benyttede i 1400 tallet, bestod af en bly-antimonlegering. Til benzin sættes stadig blyforbindelsen tetraethylbly, (C2H5)4Pb for at øge brændstoffets oktantal, men på dette område er blyets dage nu talte. Da bly har en bremsende virkning overfor kortbølgede stråler som røntgenstråler og radioaktiv stråling, bruges blyplader til beskyttelse af personalet på hospitaler, atomkraftværker og lign. Blylegeringer har ofte et lavt smeltepunkt. Visse blyforbindelser anvendes i fremstillingen af maling. Som grunder til jernmaterialer er blymønje (mønje), Pb3O4 et kendt stof, og blyakkumulatoren til f.eks. biler og jægerens blyhagl indeholder meget bly.

Miljø og Helse
Den græske alkymist Zosimus (født ca. år 250 e.Kr.) beskrev den søde smag af blyacetat (blysukker), (CH3COO)2Pb. Imidlertid er bly og blyforbindelser giftige. Blyet har en tendens til at akkumuleres i organismen, hvor det virker som en stærk enzym- og cellegift. Dette kan medføre smerter i maven, muskelkramper, lammelser og ødelæggelse af de røde blodlegemer. Bly synes ikke at have en direkte skadevirkning på planter, men da disse jo indgår i fødekæden, er en forurening hermed alvorlig nok. Blyforurening opstår især i forbindelse med afbrænding af blyholdig benzin.